2016 yılı Bütçe Uygulama Tebliği (Yiyecek bedelleri)

6 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29616

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Memur ve sözleşmeli personelden alınacak yemek ücretleri belli oldu

Memurların 2016 yılında ödeyeceği yemek bedellerinin asgari miktarı belli oldu.2016 yılı için, öğlen yemeği servisinden yararlanan Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin ödeyeceği asgari yemek bedelleri belli oldu.İndirmek için tıklayınız.

Kamu kurumları, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıda belirtilen yemek bedelinin üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yapılan belirlemeye göre, ek göstergesiz bir kadroda çalışan memurdan, yemek bedeli olarak günlük 1,12 lira alınacak. Ek göstergesi 1100'e kadar olanlardan 1,87 TL, ek göstergesi 1100 ila 2200 arasında olanlar 2,29 TL, ek göstergesi 2200 ila 3600 arasında olanlar ise 2,95 TL ödeyecek.

2016 yılı Temmuz ayında memur maaşları ne kadar zamlanacak?

Temmuz Ayında Zamlı Memur Maaşları 2016 Ne Kadar Olacak? Memurların derecelerine göre değişen memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2016 Temmuz ayı memur maaşları...

2016 yılının Temmuz ayında memur maaşları ne kadar zamlanacak? Memurların derecelerine göre değişen memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2016 Temmuz ayı memur maaşları...

Memur ve derecesi:Şube Müdürü 1/4 2016 Temmuz maaşı (TL):4.316

Memur ve derecesi: Memur 9/1 2016 Temmuz maaşı (TL):2.627

Memur ve derecesi:Memur 3/2 2016 Temmuz maaşı (TL):2.684

Memur ve derecesi:Memur 13/3 2016 Temmuz maaşı (TL):2.622

Memur ve derecesi: Müsteşar 1/4 2016 Temmuz maaşı (TL):9.148

Memur ve derecesi:Genel Müdür 1/4 2016 Temmuz maaşı (TL):8.265

Memur ve derecesi:Hizmetli 12/1 2016 Temmuz maaşı (TL):2.461

Memur ve derecesi:Öğretmen 3/1 2016 Temmuz maaşı (TL):3.004

Doğum İzninde Ne Gibi Değişiklikler Oldu?

6663 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar.

1. Ebeveynlerden biri çocuğu ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Bu Kanun’ un 21. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesine eklenen fıkralar ile; analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlere kısmi süreli çalışma hakkı verilmiştir.

Buna göre; ebeveynlerden biri, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecektir.

Atamalar da taranacak

Sahte diplomalı öğretmenler skandalının ardından bazı öğretmenler geçerli bir gerekçe göstermeden istifa ederken bakanlık, "MEB yakalamadan biz gidelim" diyen bu kişilerin de peşine düşecek.

Kamuda 3 milyon diploma incelemeye alınıyor

Sahte diplomalı öğretmen skandalında sayı 80'e ulaştı. YÖK'ün başlattığı çalışmayla kamu kurum ve kuruluşlarındaki 3 milyon personelin diploması incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce açıkladığı 72 sahte diplomalı öğretmen sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu. İncelemelerle birlikte bazı öğretmenler de gerekçe göstermeden istifa etmeye başladı. MEB, istifa eden öğretmenlerin diplomalarının taranması için mezun oldukları üniversitelere yazı gönderdi. Üniversitelerden gelecek yanıt sonrası diploması sahte çıkan öğretmenler için suç duyurusunda bulunulacak. Öğretmenlerin 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanmaları gündeme gelecek. Bu öğretmenlerin devletten aldıkları tüm maaşlar faiziyle geri alınacak. Her il kendi soruşturmasını yürütecek ancak olayın örgütsel gerçekleştirildiği bulunursa Ankara Başsavcılığı Anayasal Büro ana soruşturma açacak.

MEB 2016 yer değiştirme taban puanları açıklandı

MEB, nakil veya ilk atama işlemleri sonrasında okul bazında oluşan minimum puanları açıkladı.

Bu gün itibariyle MEB, 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeleri Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Minimum Puanları, ilan etmiştir. Bu duyarlı davranışından dolayı Hamza Aydoğdu'ya kamuoyu adına teşekkür ediyoruz.

2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeleri Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Minimum Puanları Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

MEB 2016 yer değiştirme taban puanları tıkla indir

Çözümleyici Ve Programcıların Ek Gösterge Talebine Maliye'nin Yanıtı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındayken Bakanlar Kurulu Kararıyla 2013 yılında Teknik Hizmetler Sınıfına alınan Programcı ve Çözümleyici kadro unvanlı personel, unvanlarıyla ilgili ek gösterge belirlenmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Programcı ve Çözümleyicilerin ek göstergesi

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında iken, Programcı ve Çözümleyiciler hakkında unvanları esas alınarak ek gösterge belirlenmemiş ve GİH sınıfına dahil olup da Ek Gösterge Cetvelinde unvanları sayılanlar dışında kalanlar için belirlenmiş ek göstergeler uygulanmaktaydı. Bu belirlemeye göre, yükseköğrenim görmüş ve 1 inci derece kadroda bulunan Programcı ve Çözümleyiciler 2200 ek göstergeden yararlanmaktaydı.

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenin harcırah kararı

Danıştay İkinci Daire Başkanlığından:

Esas No: 2015/3695 Karar No: 2015/8792

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan:Danıştay Başsavcılığı-ANKARA

Davacı:Cansel Emir

Vekili:Av. Hamit Serdar Yılmaz

Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No:99 K:2/7 Gölbaşı /ANKARA

Davalı:Olur Kaymakamlığı - Olur / ERZURUM

İsteğin Özeti: Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin 29/04/2013 günlü,

E:2013/163, K:2Ö13/120 sayılı kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi:Özgür Metin

Memurun derece terfii nasıl hesaplanır?

Memurlar kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yaptığında emeklilik kesintisi bir defaya mahsus olmak üzere artar.

Bilindiği üzere memurlar her yıl bir kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir de derece ilerlemesi alır. Her bir kademe ilerlemesi veya derece terfisi halinde maaş bordrosunda ek bir kesinti kalemi yer alır.

Kademe ve derece ilerlemesi halinde maaş bordrosunun Gelir sütununda Artış %100 (Devlet), Kesinti sütununda ise Artış %100 (Devlet ve Kişi) bölümleri yer alır.

Peki terfiden dolayı sadece o aya mahsus ek emekli keseneği nasıl bulunur.

Bunun formülü şu şekildedir:

Eski ve yeni derece/kademenin aylık gösterge farkı * maaş katsayısı
Eski ve yeni derecenin ek gösterge farkı* maaş katsayısı
Kıdem yılı artışı var ise 1*20*maaş katsayısı

Buradan çıkan tutarın bir katı Gelir bölümüne, iki katı ise kesinti bölümüne yazılmaktadır.

Aylıksız izne ayrılma ve maaş geri ödeme zamanı

Aylıksız izne ayrılan bir Devlet memuru, aldığı peşin maaşın ne kadarını, ne zamana kadar geri ödemek zorundadır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu'nun "Aylığın ödeme zamanı ve Esasları" başlıklı 164 üncü maddesi şu şekildedir:

"Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.."

Bu hüküm kapsamından memur maaşları peşin ödenir. Maaşları ödendikten sonra ay içerinde askerlik veya doğum izni nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar için fazla ödenen maaşın geri alınması gerekmektedir.

Örneğin; 20 Nisan 2015 günü ücretsiz izin dilekçesi verilen bir personelden 15 Nisan- 14 Mayıs dönemine ait maaşının 5 gün çalışmış olup 25 günlük ücretin geri alınması gerekmektedir.

Hangi il müdürleri makam tazminatı alır?

Makam Tazminatı cetveline göre sadece il idare kurulu üyesi il müdürleri makam tazminatı alabilmektedir.

Efendim,

Üçlü kararname ile atandığım İl Kültür Müdürlüğü görevimden, 5 yıl sonra, kararnamemin iptali üzerine, muvafakatla Üniversite Daire Başkanlığına geçtim. Bir müddet sonra 2547 sayılı yasaya tabi Akademik Uzman kadrosuna alındım. 1997 yılında bu kadrodan emekliye ayrıldım. Ek göstergem 3600 tl.dır. Emekli olmuş aynı durumdaki bir meslektaşımın söylediğine göre, İl Müdürlüğü sırasında ödenen tazminatları emekli maaşına sonradan ekletmiş. Böyle bir uygulama olabilir mi? Bunun için ne yapmam gerekir? İlginize ve zahmetinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ekrem Kılıç

Sorunuz özelinde, İl Müdürlüğü görevinde bulunanlardan kimler makam tazminatı alır? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Bakanlık İl Müdürlerinin tamamı makam tazminatı alamıyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi Giriş

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi Giriş için Tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) için yeni şifre almak isteyenlerin veya şifresi olup ta şifresini unutanların yapması gereken işlemler sırasıyla şöyledir;

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS), daha önce Diyanet İşleri Başkanlığınca geliştirilen IKYS, EHYS, RTBYS, DHYS, MIKKYAS, Ortak Yetki uygulamalarının tek sistem haline getirilmesiyle oluşturulan uygulamadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

DİBBYS Şifresi Nasıl Alınır?

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş