2016/3 ile atananların göreve başlama duyurusu

KPSS 2016/3 ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KPSS-2016/3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2016/3 yerleştirme sonuçları 22 Nisan 2016 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS 2016/3 ile atananlardan istenen belgeler

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na KPSS 2016/3 ile atananlardan istenen belgeler

KPSS- 2016/3 ile Kurumumuz Taşra Teşkilatı 4/B Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin Göreve Başlama İşlemleri Hakkında

KPSS-2016/3 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı yazılı beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek-2) Form,

b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

4/B'li hizmet süreleri görevde yükselmede sayılır mı?

Sözleşmeli personel olarak çalışılan süreler, şef kadrosu için düzenlenecek görevde yükselme uygulamasındaki hizmet süresinde dikkate alınır mı?

SORU: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre "büro personeli" pozisyonunda sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun çerçevesinde kadroya geçirildim. Halen memur kadrosunda görev yapıyorum. Kurumu tarafından düzenlenen görevde yükselme sınavı çerçevesinde, şef kadrosu için aranan hizmet süresinde, büro personeli olarak çalıştığım süreleri saydırabilir miyim?

Belediyedeki ekonomist hangi şube müdürü kadrosuna başvurabilir?

SORU: Bir belediyede ekonomist kadrosunda görev yapıyorum. Kurumumda ilana çıkılabilecek şube müdürü kadrolarından hangilerine başvuruda bulunabileceğimi bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

CEVAP: Görevde yükselme genel yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde, "Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar." hükmü vardır.

Fen memurluğu yapanlar sınavsız olarak tekniker kadrosuna atanabilir mi?

SORU: Daha önce il özel idaresinde fen memuru olarak görev yapmaktaydım. Çalıştığım il özel idaresi kapatıldıktan sonra büyükşehir belediyesindeki memur kadrosuna atandım. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunuyum ve inşaat teknikeriyim. Ama kurumum beni teknisyen olarak atamak istiyor. Tekniker olmak için sınava girmem gerektiğini söylüyorlar. Belediyedeki tekniker kadrosuna sınavsız atanmam mümkün müdür?

Görevde yükselmede atama işlemleri için belirli bir süre var mıdır?

Bir üniversitede çalışıyorum. Görevde yükselmede başarılı oldum ama hala atamam yapılmadı. Atama için bir süre var mıdır?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğinin 12/C maddesinde, "Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır." hükmü vardır.

Bu hükümde herhangi bir süreden bahsedilmemektedir.

Şef saymanlığa vekalet ederse aylık alır mı?

Soru

mrb bir ilçe milli eğitimde şef iken kendi isteğim ile yolluksuz olarak başka ilçe milli eğitime bağlı bir okulda döner sermaye saymanı olarak valilik makamı onayı ile görevlendirildim. sayman şartlarını taşıyorum ama görevlendirmem 657 kanunun 86'ya göre yapıldı sayman vekalet aylığı zam ve tazminatlarını alabilir miyim?

Cevap

Kamu hizmetlerine tahsis edilen kadroların doldurulamamış (boş) olması veya doldurulduğu halde (dolu) ilgili personelin geçici bir süre görevinden ayrı kalması sebebiyle, söz konusu hizmetlerde aksama meydana gelmemesi için kadroya kurum içinden diğer kurumlardan veya açıktan geçici olarak 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca atanmasıdır.
657 sayılı Kanunun 86 maddesinde vekalet müessesesi
175 inci madde de ise hangi hallerde vekalet aylığı
99 sayılı DMK Genel Tebliğinde uygulama düzenlenmiştir.

Disiplin affından faydalanmak için cezanın kesinleşmesi mi gerekir?

Soru

Merhaba..
İyi çalışmalar dilerim.
Sizlere sorum olacaktı.
Sorum ise; Her yerde bir disiplin affı olacak diye haberler oluyor. Çevremdekiler disiplin cezasını yargıya taşıma bir an önce kesinleşsin ki olası bir afta sende yararlanabilesin diye. Öğrenmek istediğim husus yargı kararı kesinleşmese de olası bir aftan yararlanabilir miyim?
Çok teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum..

Cevap

Disiplin affı düzenlemeleri

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin olarak 1980 sonrasında çıkan 4 adet disiplin affı kanunun bulunmaktadır.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında çıkan kanunlar:

KİD cezası alan memur ne yaparsa memuriyetten çıkarılır?

.Soru

Merhaba..
İyi çalışmalar dilerim.
Sizlere sorum olacaktı.
Sorum: 2 yıl Kademe ilerlemesi durdurma cezası aldım. Bu cezaya idare mahkemesine dava açtım yani henüz kesinleşmedi. 10 yıl boyunca uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları alırsam memuriyetten mi çıkartılırım. Bunu merak ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum..

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;

A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

GYS ile şube müdürü olanın nakilde bekleme süresi var mı?

Soru

Görevde yükselme sınavı sonucunda 15/04/2016 tarihinde Şube Müdürü olarak atandım bir üniversiteye şube müdürü olarak nakil yaptırmak istiyorum nakil işleminin başlaması için 6 ay süre beklemem gerekir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

4/B sözleşmeli statüden istifa 92. madde istifa sayısına dahil mi?

Soru

Merhabalar. Ben 2006 yılında memur olarak atandım. Fakat tayin problemim olduğu için 2015 yılında istifa ettim ve 4/b li olarak tekrar atandım. Şuan 4/b li olarak çalışıyorum. Ayrıca hukuk fakültesi öğrencisiyim ve okul bitiminde avukatlık stajı için istifa etmem gerekiyor. Bilindiği üzere memurun 2 den fazla istifa edemiyor. Ben 4/b den istifa edersem 2. istifa hakkımı doldurmuş olur muyum? Yani 4/b den istifa memurluktan istifa sayılır mı sayılmaz mı?

Cevap

Aynı gün üye olan için sendika temsilcisi disiplin kuruluna katılır mı?

Soru

Üniversitede mühendis olarak çalışmaktayım. Disiplin cezası aldım bunun üzerine disiplin kuruluna başvurdum. Disiplin kurulu toplanacağı gün sabah saat 09:30 da sendikaya üye oldum. Disiplin kurulu saat 11:30'da toplandı. Sendika temsilcisinin disiplin kuruluna tarafımı temsilen katılmaya hakkı var mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap

4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları Kanununun "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinde "Sendikalara üye olmak serbesttir.
Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Yarı zamanlı çalışmaya ne zaman geçebilirim?

Soru

Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hk.
10 Şubat 2016'da 6663 sayılı kanunun 10.maddesinde belirtilen 657 sayılı Kanuna eklenen doğum sonrası yarı zamanlı çalışmadan ne zaman faydalanılabilecektir.
Bakanlar kurulundan bu karar çıkmadıkça bu kanunun hiç bir önemi yok mudur?
Bu kanundan nasıl yararlanacağız bilmiyoruz.
Bu konuda biraz aydınlatırsanız seviniriz.
İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen "Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma" başlıklı Ek 43 üncü madde şu şekildedir:

Sözleşmeli statüdeki sürelere kıdem aylığı ödenir mi?

Soru

Merhabalar,
Eşim 05.09.2007 yılında 4B sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı. Sonra 2011 deki torba yasayla kadroya geçti. MEBBİS deki kadrolu çalışma süresi 7 yıl 6 ay olarak görülürken, e bordro da 3 yıl 9 ay görünüyor.
Bu aradaki çalışma süresinin sizin maaş hesaplama programınıza uyguladığımda maaşında fark olduğunu gördüm.
Bu uygulamada bir yanlışlık var mıdır?
Bilgi vermesi için MEBBİS sayfasının ekran görüntüsü ile Şubat 2015 bordrosunu da ekte gönderiyorum.
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Sözleşmelilerin kadroya atanmasına imkan veren 632 KHK'nın tam metni

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş