Askerlik süresi görevde yükselmede değerlendirilir mi?

Görevde yükselme yönetmeliğinde 3 farklı süre uygulaması bulunmaktadır. Bu yazıda askerlik süresinin bu sürelerden hangisinde uygulanacağına değinilecektir.

Soru: 22/11/2004 tarihinde askerliğe başlayıp 22/02/2006 tarihinde 15 aylık askerlik hizmetimi tamamladım. 04/08/2011 tarihi itibariyle memur olarak atandım. 19/12/2014 tarihinde görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atandım. Görevde yükselme sınavı ile şube müdürlüğüne atanmam için askerlikte geçirmiş olduğum süreler dikkate alınır mı?

Cevap: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Hizmet süresi" başlıklı 6 ncı maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

İstisnai kadroda görev yapmış olanlar teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?

Soru

657 Sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen istisnai kadroya atamam yapıldı. İstisnai kadroda memur olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlığa memur olarak naklen atamam gerçekleştirildi. Mezuniyetim teknik hizmetler ancak istisnai kadroda ve naklen atandığım kurumda GİH memur olarak görev yapmaktayım.

1. Daha önce istisnai kadroda görev yapmamdan dolayı şuan çalıştığım kurumda boş bulunan Teknik Hizmetler (diplomam mevcut) sınıfına sınavsız atanmam mümkün mü?

2. Şuanki kurumundan kurumlar arası geçiş (naklen atama) ile belediye veya farklı bir bakanlığa geçerken daha önce istisnai kadroda çalışmamdan dolayı teknik hizmetler sınıfına atanabilir miyim?

Kurumların muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir?

Soru

Merhaba, bir il müdürlüğünde çalışıyorum. Geçen Haziran ayında belediyeye tayinim için muvafakat yazım geldi. Şu ana kadar da müdürlüğümüz yazıya cevap vermedi. Yazının bekleme süresi nedir acaba?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Memurlar sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir?

Memurlar, sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa mı etmelidir? Bu durumda memurluğa geri dönüş mümkün müdür?

Soru

Merhabalar iyi çalışmalar. Bir Devlet kurumunda engelli asil memur olarak çalışır iken 2017 şubat engelli sözleşmeli öğretmenlik atamasında atanır isek istifa mı etmemiz gerekiyor?

İstifa edip sözleşmeli statüsüne geçmemiz durumunda sözleşmemizin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda istifa ettiğimiz kuruma geri dönüş hakkımız var mıdır?

Cevap

Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?

Soru

Merhaba bir kamu kurumunda 7 yıldır memur olarak görev yapıyorum. Kurumda halihazirda bos ve bana uygun Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmak istiyorum. Bu sebeple kurumumun personel dairesinden bilgi istedim. Yöneticilerin bunu uygun bulmadığı söylendi. Yöneticilerin böyle bir takdir hakki var midir? Kadro boş ve şartları bana uygunken önüme taş koyabilirler mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Askeri personel istifa edip KPSS ile memurluğa geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?

Soru

Merhabalar. 926 sayılı Kanuna tabi askeri personelim. Mecburi hizmet yükümlülüğümü tamamladıktan sonra KPSS puanım ile herhangi bir kamu kurumuna atanırsam istifa etmeyi düşünüyorum. Ancak 657 sayılı Kanunun 92. maddesinde geçen "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü ile yine aynı Kanunun 97. Maddesinde geçen "A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü kafamı karıştırıyor. Sonuç olarak ben istifa ettikten sonra altı ay beklemek zorunda mıyım? Teşekkürler.

Cevap

Belediyelerde VHKİ başkan oluru ile uzman kadrosuna atanabilir mi?

Soru

İyi günler. Bir belediyede VHKİ olarak çalışıyorum. 16 yıl toplam hizmet yılım var 3/1 derecedeyim. 76.ncı maddeye istinaden başkan oluru ile münhal bulunan 1/1 uzman kadrosuna atanabilir miyim?

Cevap

Müşteriler bankalar aleyhine dava açıp zararlarının karşılanmasını isteyebilir mi?

Kendi aralarında anlaşarak kredi ve mevduat faizi belirleyen bankalar için yeni bir karar çıktı. Müşteriler, bankalar aleyhine dava açıp, zararlarının karşılanmasını isteyebilecek.

Türkiye'deki 12 büyük bankadan 2007-2011 yılları arasında kredi çeken, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen milyonlarca vatandaşa tazminat davası açma hakkı doğdu. Bu tarihler arasında faiz zararına uğrayan vatandaşlar zararlarını bankalardan tazmin edebilecek.

2863 sayılı yasa kültür varlıkları için yeterli mi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Milli Kültür Şura'sının tavsiye kararında yerel yönetimlere arkeolog ve sanat tarihi istihdamı sağlanmalı maddesi de yer alıyor.

En son 1989 yılında yapılan Milli Kültür Şürası neden gündeme geldi?

28 yıldır yapılmıyordu. Aradan geçen zaman zarfında her alanda çok ciddi yenilikler yaşandı. En basit olarak iletişim, bilişim teknolojileri bugün bambaşka noktada. Ama biz hala eski yönetmelikle hareket ediyorduk. Şürayı yapmamızın sebebi, neredeyiz, dünya nerede, aradaki mesafe ne ve tüm bunları düzeltebilmek için neler yapabilirizi görmek istedik.

Sonuç bildirgesinde "Şehirlerimizin kültürel kimliğinin muhafazası ve tahribatın önlenmesi gerekir" dediniz...

Polisin hizmet süresi öğretmenliğe geçtiğinde zorunlu hizmet yükümlülüğünden sayılır mı?

Soru

Değerli memurlar.net iyi akşamlar. Ben polisken 6 yıl çalışma şartı ve şark doğu görevimi yaparak KPSS puanıyla öğretmenliğe geçtim. Polis olduğum dönemde şark görevimi yaptım şu an öğretmenken zorunlu çalışma yükümlüsü görünüyorum ne yapmalıyım?

Cevap

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesinde "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.." hükmü bulunmaktadır.

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HSYK 1. Dairesi tarafından Aydın, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Sakarya'daki 7 ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 7 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

4/B'li personelin yıllık izni devreder mi?

Soru

Ben ... Adliyesinde 4/B'li mubaşirim 2016 yılından 10 gun iznimi kullanamadım ve seneye devretmiyor bu konuyla ilgili komisyona bir yazı yazsam bir netice elde ede bilir miyim?

Cevap

Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında: "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenmek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmüne yer verilmektedir.

İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu

Soru

Ben Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edildim. Ancak devlet benim ismimi Resmi Gazetede yayımladı ve şu an tüm internet sitelerinde ismim var. Ben fetöcü değilim. Sadece fatura ödemesini Bank Asya hesabımdan yaptığım için ihraç edildim. Fetöden atılmak gibi bir utancım varken bir de ismim ifşa edildi. 6698 sayılı Kanun uyarınca ismimi yayınlayan web sitelerinin kişisel verilerimi yayınlayarak haklarımı ihlal ettiklerini düşünüyorum. Sizce de kişisel verilerimi yayınlanarak haklarım ihlal edildi mi?

Cevap

Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?

Soru

Bir genel müdürlükte çalışmaktayım. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memura 10 günlük (80 saat) mazeret izin hakkı tanınmıştır. Kurumumuzda da günlük izin formlarını amirlerimize imzalatmak suretiyle bu izinleri kullanmaktayız. Ancak 80 saati aştığımız takdirde amirlerimiz yıllık izinlerimizden kesintiler yapmakta bu da biz memurları mağdur etmektedir. İşlerimiz olmasa zaten 80 saati aşmayız. Yıllık izinlerimizden kesmeleri yasal mıdır? Saygılarımla.

Cevap

Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı mühendislik bitirirse mali hakları nasıl etkilenir?

Soru

Merhabalar,

Ben programcı unvanında kadrolu memur olarak çalışıyorum. Tef mezunuyum şimdi de mühendislik okuyorum. Gecen bir arkadaşla konuşuyordum şöyle bir şey dedi: Eğer mühendisliği bitirdikten sonra 4/1' ine düşersen; 4/1'indeki mühendis ne kadar maaş alıyorsa aynısını alırsın dedi. Böyle bir şey mümkün mü?

Teşekkürler. Kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş