Uzlaştırmacı olarak görevlendirilen memur kurumundan izin almalı mı?

SORU: merhabalar, ben kamuda memur olarak görev yapıyorum. Uzlaştırmacı eğitimine katılıp daha sonra uzlaştırmacı olarak başvurmayı düşünüyorum. Uzlaştırmacı olarak görev verildiği takdirde görev yaptığım kurumdan izin almam gereklimi izin verilmemesi durumunda ne yapmam gerekiyor?

CEVAP : 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun "Uzlaştırma" başlıklı 253. maddesinin 24. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır."

Devlet vatandaşla arabulucuda uzlaşacak

Devlet, çalışanıyla ve vatandaşla olan uyuşmazlıklarını, arabuluculukla çözüme kavuşturacak.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeleri de içeren İş Mahkemeleri Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztatar, 1 Ocak 2018'den itibaren işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde arabulucuya başvurmanın dava şartı haline getirildiğini hatırlattı.

İşçi ve işverenin dava açmadan önce arabulucuya başvuracağına işaret eden Öztatar, anlaşma halinde sorunun tamamen çözüleceğini, anlaşma sağlanamaması durumunda ise dava açma hakkının bulunduğunu bildirdi.

Memurlara gelen özel kargolar Bakanlık binasına alınmayacak

İçişleri Bakanlığı, 13 Kasım'dan itibaren İçişleri Bakanlık binasına hiçbir kargo gönderisinin alınmayacağını bildirdi.

UYGULAMA 13 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı, 13 Kasım'dan itibaren bakanlık binasına kargo gönderisi alınmayacağını, bu nedenle tüm memurların, özel kargoları için Bakanlık hizmet binasını adres olarak göstermemelerini istedi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER UYGULAMADAN MUAF TUTULDU

Edindiğimiz bilgiye göre, uygulamadan;

- Bakanlık Birim Amirleri ve daha üst düzey yöneticiler
- Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ve daha üst yöneticilerine gelen özel ve resmi gönderiler,
- Mülkiye Müfettişlerinin şahsına gelse dahi görevleri gereği gelen ve resmi nitelik taşıyan gönderiler,

hariç tutulacak.

Güvenlik gerekçesiyle alındığı düşünülen bu önlem kamuda bir ilk niteliği taşıyor.

Hangi şirket ve işletmeler avukat çalıştırmak zorunda?

Türk Ticaret Kanunu'na göre esas sermayesi 250 bin lira ve yukarısında olan anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu var. Buna göre sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketlere ceza öngörülüyor. Yapıları gereği zaten birçoğu avukat çalıştıran anonim şirketlere yazı yazan İstanbul Barosu, 'idari para cazası' ve 'suç duyurusu' baskısı yaptı.

Yürürlükteki mevzuat gereği anonim şirket statüsündeki işletmeler, avukat çalıştırmak zorunda. Türk Ticaret Kanunu'na göre; anonim şirketlerin esas sermayesi 50 bin ve yukarısı bir miktarda olmak zorunda. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/3 maddesine göre; Türk Ticaret Kanununda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (250 bin lira) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda. Buna göre; sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketlere ceza öngörülüyor.

Yurt dışına çıkışta belge alma şartı kaldırıldı

15 Temmuz sonrası alınana önlemlerle birlikte, kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken, çalıştıkları kurumdan belge alma şartı, bugün itibarıyla kaldırıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası alınan önlemler kapsamında, kamu görevlilerinden yurt dışı çıkış işlemleri sırasında belge istenmesi zorunluluğunun 15 Kasım günü sona ereceğini açıklamıştı. Yurt dışına çıkacak memurların belge alma zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Yeni sistemde itfaiye eri ve zabıta memuru alımı nasıl olacak?

Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı yönetmelik ile itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atama şartları da yeniden düzenlendi.

YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ SİSTEMDE, İTFAİYE ERİ İLE ZABITA MEMURU ALIMI NASIL OLACAK?

Bugünkü Resmi Gazetede mahalli idarelere personel alımının nasıl yapılacağını düzenleyen genel yönetmeliğin yanı sıra, belediyelere itfaiye eri ve zabıta memuru atamasının nasıl olacağını düzenleyen iki ayrı yönetmelikte de değişiklik yapılmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik

İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMINDA İÇİN GENEL ŞARTLAR

Zabıta memurluğuna geçmek isteyen Devlet memurları hangi niteliklere haiz olmalı?

Zabıta memuru ile itfaiye eri kadrosuna naklen geçiş nasıl olacak? Şartları taşıyan memurlar, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna geçiş yapabilir.

14 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki yönetmelik ile itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına nasıl geçiş yapılabileceği de düzenlendi.

Zabıta memurluğuna geçmek isteyen Devlet memurları hangi niteliklere haiz olmalı?

Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler;

- 35 yaşını aşmamaları,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

Derece yükselmesi memurun maaşını nasıl etkiler?

Derece yükselmesi (derece ilerlemesi ifadesi kullanılmaz) memurun maaşını bazı hallerde oldukça düşük bazı hallerde ise oldukça yüksek etkilemektedir. Derece yükselmesinin memurların maaşını ve diğer ödeme kalemlerini nasıl etkilediğini açıklayacağız.

Unvan derece yükselmesinin maaşa ne kadar etki edeceğini belirler

Derece yükselmesi genel olarak memur maaşını çok fazla etkilemez. Ancak, bazı hallerde maaşta önemli artışlar sağlar. Bazen de aynı durumda olup da daha yüksek derecede bulunanların daha düşük derecede bulunanlarla aynı ücreti aldıkları da görülmektedir (657/45 md.). Yani yüksek derecede bulunmak maaşa etki etmeyebilir.

Gaziler hizmetli unvanında çalıştırılabilir mi?

Mecliste görüşülmekte olan vergi kanunu tasarısında yer alan düzenleme ile daha önce hizmetli unvanında ataması yapılan gaziler "Memur" unvanlı kadrolara atanmaktadır.

Mecliste görüşülmekte olan vergi kanununda, gazileri ilgilendiren önemli bir düzenleme yer almaktadır.

Daha önceki uygulamalarda, gaziler, kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yer alan "hizmetli" unvanlı kadroya atanmaktaydı.

Tasarıda yer alan düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yasalaşması halinde, hizmetli unvanında kamuya yerleştirilmiş olan gaziler, memur unvanına atanacaktır.

İŞTE TASARIDA YER ALAN HÜKÜMLER

Memur ücretsiz izindeyken avukatlık stajı yapabilir mi?

Avukatlık Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflığın veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Uygulamada da kamu görevlisi iken avukatlık stajını tamamlayanların avukatlık ruhsatı taleplerinin reddedildiği ya da baro levhasından silindikleri görülmüştür. Danıştay, devlet memuru olup aylıksız izinde iken avukatlık stajını tamamlayan davacıya ruhsatnamesinin verilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin 21.06.2017 tarih ve E.2013/5548, K.2017/5750 sayılı kararı.

Kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli

Hükümetin 2018 yılı programında, kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli geliştirilmesi politika olarak belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili insan kaynakları planlaması kapsamında, esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli olarak çalışabilmelerine yönelik mekanizmalar oluşturulması için çalışmalar başlatılacak.

AA muhabirinin hükümetin 2018 yılı programından derlediği bilgilere göre, "kamuda hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulması" hedefler arasında yer alıyor.

Ticaret il müdürü kadrosuna dışardan atama yapılıyor mu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret il müdürü kadrosuna kurum içinden atama yapılmasına yönelik düzenleme yaptı.

Bir çok kamu kurumunun görevde yükselme yönetmeliğinde, şube müdür ve altı kadrolara nasıl atama yapılacağı düzenlenmiştir.

İl Müdürü ve bölge müdür yardımcısı ve bölge müdür kadrolarına yönelik düzenlemeler ise yer almamaktadır. Bu unvanlar için 657'de yer alan 68/B genel hükümlerine göre atama yapılıyor. Ama böyle olunca da, herhangi bir bölüm mezunu ve herhangi bir kurumda çalışan bir memur, eğer 10 yıllık hizmeti varsa atanabilmektedir. Kurumsal ve mesleki deneyim olmadığı için, dışardan gelen bu kişiler hep sorun yaratmaktadır.

Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevde yükselme yönetmeliğinde, kurum içinden atamayı şart koşan hükümler yer almaktadır.

3 dakikada 90 kelime yazamayan zabıt katibi atılır mı?

657 sayılı Kanunun 98/b maddesi, memurluğa atanma şartlarını kaybedenlerin memurluğuna son verilmesine imkan tanımaktadır.

Bilindiği üzere, bakanlık bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin 3 dakikada 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılması kararlaştırılmıştı.

26 Eylül'de tüm birimlere gönderilen yazıda, klavye sınavının 15 gün içinde tamamlanması istenilmişti.

Bu yazıda da belirtildiği üzere, 3 dakikada 90 kelime yazamayanlar için uygulama sınavı yapıldı ve hizmet içi eğitime alınacaklar belirlendi. Ancak, Konya Adalet Komisyonu Başkanlığı, hizmet içi eğitim sonrasında da 3 dakikada 90 kelime yazamayacak olanların, memurluğa alınma şartlarını kaybedeceğini belirten bir yazı yayımladığı için yoğun olarak bir tartışma yaşanmaktadır.

Şampiyon sporculara nasıl aylık bağlanır?

Bu yazımızda, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara verilen aylıkla ilgili bilgilere yer verilecektir.

İlgili Kanun:

5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun (Resmi Gazete tarih ve sayısı 9.07.2008/26931)

İlgili Yönetmelik:

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete tarih ve sayısı 28.05.2009/ 27241)

Not: Yürürlükteki 5774 sayılı Kanundan önce 2913 sayılı Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile aylık bağlanması işlemleri yapılmaktaydı. 5774 sayılı Kanun, bu kapsamı ve içeriğini genişletmiş/iyileştirilmiş görülmektedir.

Kanun kapsamına kimler girmektedir:

Kamu personelinin takım elbise giymesi zorunlu mudur?

SORU: Memurların takım elbise giymesi zorunlu mudur?

CEVAP: Kamu personelinin kıLık kıyafetine dair hususlar, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikle" düzenlenmiştir.

YÖNETMELİKTE YER ALAN HÜKÜMLER

Bu yönetmeliğin erkeklerin kıyafetini düzenleyen ilgili bölümü şu şekildedir:

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş