Masrafları başka kurum karşılıyorsa geçici görev harcırahı ödenir mi?

Danıştay, masrafların başka bir kurum tarafından karşılanması halinde geçici görev harcırahının ödenmeyeceğine karar verdi.

Danıştay 2. dairesi, masrafların bir tüzel kişilik tarafından karşılanması halinde geçici görev harcırahının ödenmeyeceğini belirtti.

Danıştay kararında, tek başına onay alınmış olmasının harcırah için yeterli olmadığı ayrıca memurun maddi külfete katlanmış olmasının gerektiğine dikkat çekildi.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY
İkinci Dairesi

Esas No: 2015/472
Karar No: 2015/11201

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan: Danıştay Başsavcılığı-ANKARA
Davacı: ...
İl Milli Eğitim Müdürlüğü - YALOVA
Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA
Vekili: Av. Esma Astarlıoğlu - Aynı yerde
İsteğin Özeti: Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 24/10/2014 günlü, E :2014/3949, K:2014/3615 sayılı kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Özgür Metin
Düşüncesi: Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Eğitim Denetmeni olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19/07/2013 günlü, 1809860 sayılı oluru ile 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile Japonya'da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiğinden bahisle anılan tarihler arasındaki yol hariç toplam 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı 16/09/2013 günlü başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile hak edilen yolluğun hesaplanarak yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Bursa 3. İdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 29/05/2014 günlü, E:2014/73, K:2Ö14/669 sayılı kararla; davacının, 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile Japonya'da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde izlemek ve günlük yol yevmiyesi dışında 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun da tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiş; yapılan itiraz üzerine davaya bakan Bursa Bölge idare Mahkemesi'nin 24/10/2014 günlü, E :2014/3949, K:20I4/3615 sayılı kararıyla da; 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında geçici görevle Japonya'ya gönderilen davacının gidiş-dönüş uçak ve Japonya'daki transferler ile yeme, içme, konaklama giderleri ve eğitime ilişkin tüm giderleri ilgili onay çerçevesinde JİCA tarafından karşılanmış ise de, anılan kuruluş tarafından davacıya herhangi bir ödeme yapılmadığı, söz konusu ihtiyaçların kısmen veya tamamen karşılanması halinde gündelik miktarının daha az verilmesi hususunda da davacının yazılı bir beyanının olmadığı açık olup, söz konusu geçici görev süresince davacıya, mevzuat hükümleri uyarınca gündelik ödenmesi gerekirken bu yöndeki talebinin zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle itiraz kabul edilerek anılan kararın bozulmasına, dava konusu işlemin iptali ile davacının yoksun kaldığı yurt dışı geçici görev yolluğunun başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya Ödenmesine hükmedilmiş; karar düzeltme istemi de aynı Mahkeme'ce verilen 17/02/2015 günlü, E:2Ü15/333, K:2015/491 sayılı kararla reddedilmiş ve Bursa Bölge idare Mahkemesince verilen karar kesinleşmiştir.
Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 24/10/2014 günlü, E:2014/3949, K:2014/3615 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine Danıştay Başsavcılığı "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" sözkonusu kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunünun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunünun "Kanun Yararına Temyiz" başlıklı 51. maddesinde, "(1) İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.
Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarım kaldırmaz.
Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır." hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırahın unsurları" başlıklı 5. maddesinde; harcırahın; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafım ihtiva ettiği, ilgilinin bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına hak kazanabileceği hükmüne, "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14. maddesinde; bu Kanun kapsanma giren kuramlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceğine ve hamal bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı hükmüne, "Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı" başlıklı 34. maddesinde; bu Kanun kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden indirileceği hükmüne, "Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katıl anlara verilecek gündelik" başlıklı 37. maddesinde ise; mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliğinin verileceği, bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemelerin gündeliklerinden indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet İçin görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari işlemdir. Başka bir anlatımla, gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir. Dolayısıyla harcıraha hak kazanmada görevlendirme tek başına yeterli bir unsur olmayıp, aynı zamanda kamu görevlisinin bu görevlendirme nedeniyle maddi açıdan bir külfete katlanması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Eğitim Denetmeni olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığının 19/07/2013 günlü, 1809860 sayılı oluru ile 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile "Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi" kapsamında Japonya'da yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiği, yapılan görevlendirmeye istinaden davacıya 2 gün yol gündeliği kapsamında yurt içi transfer ve diğer zorunlu giderlerinin karşılığı olarak 1.079,75-TL ödendiği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) arasında imzalanan anlaşmaya göre söz konusu çalışmalara katılan personelin, gidiş-dönüş uçak bileti giderleri, Japonya içi transfer giderleri, yeme-içme ve konaklama giderleri ile eğitime ilişkin tüm giderlerinin JİCA tarafından karşılandığı görülmekle birlikte, davacı tarafından, 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun tarafına ödenmesi gerektiğinden bahisle 16/09/2013 günlü dilekçe ile yapılan başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının, 27/08/2013-12/09/2013 tarihleri arasında yol hariç 17 gün süre ile Japonya'da yürütülen afet eğitimi faaliyetlerini yerinde izlemek ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim süreçlerine katılmak üzere görevlendirildiği süre boyunca eğitim faaliyeti kapsamındaki tüm giderlerinin, bir başka anlatımla davacıya ait maddi külfetin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) tarafından karşılandığı, dolayısıyla yol hariç 17 günlük bu süre boyunca ayrıca yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmesine yasal olarak olanak bulunmadığı anlaşıldığından, davacının, 2 günlük yol gündeliği dışında 17 günlük yurtdışı geçici görev yolluğunun da tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, Bursa Bölge İdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar ifade ettiği açık bulunan 24/10/2014 günlü, E:2014/3949, K:2014/3615 sayılı kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Bursa Bölge İdare Mahkemesince verilen 24/10/2014 günlü, E:2014/3949, K:2014/3615 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı ile davacıya gönderilmesine ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 30/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar