Dershane öğretmenlerinin atama başvuru takvimi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerde görev yapan eğitim personeli arasından yapacağı sözleşmeli personel alım şartlarını açıkladı.

DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin Ek 1’de belirtilen alanlardaki sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

1. Başvuru Şartları

1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olmak,

1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

1.3. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel sartları tasımak,

1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları i^in Türk vatandaşı olma sartı aranmayacaktır.),

1.6. Mezun olunan yukseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına gore atama yapılacak alana uygun olmak,

1.7. Ögretmenlig e kaynak tes kil eden yuksekogretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karsılamadıgı alanlara atanacaklar haric olmak üzere, Ortaogretim Alan Ögretmenligi Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eg itimi Sertifika Programından birinin basarıyla tamamlamış^ olmak,

1.8. Yurt dışındaki yüksekogretim kurumlarından mezun olanların, Yüksekogretim Kurulu Baskanlıgınca yü ksek og renimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt icindeki yüksekogretim kurumlarına veya programlarına denkligi kabul edilmis olmak,

1.9. Devlet memurlugundan veya ogretmenlik mesleginden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamıs olmak,

1.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sozlesmeli öğretmen olarak calısmakta iken sozlesmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

1.11. KPSS’ye girmiş olma şartı aranmayacaktır.

2. Başvuru

2.1. Sozlesmeli ogretmenlik icin yapılacak sozlü sınava davet edilmek üzere yapılacak basvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu basvuruda adaylar, Ek 2 Sozlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla bes tercih yapabilecektir. Tercih ettigi sınav merkezlerinden birine yerlestirilemeyenler, soz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkla belirlenecek sınav merkezinde sozlü sınava alınacaktır. Basvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiş^ tir.

2.2. Başvurular, adayların en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

2.4. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.5. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.6. Atama surecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, basvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün haric- bir sonraki gün mesai saatleri icinde onaylanacaktır.

2.7. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.8. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks (0 312 418 03 81) ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

2.9. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.10. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

2.11. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

2.12. Yüksekogretim Kurulu Baskanlıgının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısı geregince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Ögretmenligi ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Ögretmenligi Bölümü mezunu ogretmen adaylarının Ç ocuk Gelis imi Ögretmenligine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

2.13. 2016 yılı KPSSP10 puanı üzerinden sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda bulunanlardan sözlü sınava katılanlar ile KPSSP121 puanı üzerinden yapılan sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda bulunanlar, bu duyuru kapsamında başvuru yapamayacaktır.

2.14. Daha önce Bakanlık Makamının 30.06.2015 tarihli ve 36182 sayılı Önayı doğrultusunda dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinden 01.07.2015 tarihinde yapılan duyuru kapsamında başvuruda bulunup başvuruları onaylananların mevcut başvuruları geçerli sayılacak ve bunlardan ayrıca bir belge istenmeyecektir. Bu konumda olanlar yalnızca sözlü sınav merkezi tercihinde bulunacaktır.

3. Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması veya mezuniyet gemici belgesinin aslı veya onaylı ornegi,

3.2. Orta Ögretim Alan Ögretmenligi Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Egitimi Sertifikası, İlkogretim Sınıf Ögretmenligi ya da İngilizce Ögretmenligi Sertifikası programlarından birini tamamladıgına ilis kin belge veya bu belgenin onaylı ornegi,

3.3. Yurt dışındaki yüksek ogretim kurumlarından mezun olanların, Yüksekogretim Kurulu Baskanlıgınca verilen yü ksek ogreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt idindeki yüksekogretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı ö rnegi (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

3.5. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olduğunu gösterir belge,

3.6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak belge,

3.7. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge,

3.8. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

istenecektir.

3.9. Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık durumu hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

4. Og retmenlig e Atamaya Kaynak Programlar

4.1. Yüksekogretim kurumlarından mezun olanların hangi alan ögretmenligine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Ç izelgeyle belirlenmistir. Basvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ögrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2. Yurt dışındaki yuksekogretim kurumlarından mezun olanların yüksek ögreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt idindeki yüksekogretim kuramlarına veya programlarına denkliginin Yüksekögretim Kurulu Baskanlıgınca kabul edilmis olması gerekmektedir.

4.3. Hoca Ahmet Yesevı Uluslararası Tü rk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Tü rkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4.4. Talim ve Terbiye Kurulu Baskanlıgının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüsü dogrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Ü niversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Ü niversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Ç agdas Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkcesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diger sartları tanımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına basvuru yapabilecektir.

4.5. Yüksekogretim Kurulu Baskanlıgının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı dogrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmus olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında as agıdaki s ekilde islem yapılacaktır:

4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 ögretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yüksekogretim Kurulu Baskanlıgına basvurarak denklik ya da yüksekögrenimlerinin geçerli olduguna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle ögretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yUzUne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs TUrk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

4.6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 şayılı kararı eki çizelgede kaynak gö sterilen yü kseköğretim proğramlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha o nce öğrenim gö rü p mezun olanlar ile 2009-2010 oğretim yılından o nce Resim-İş Öğretmenliğ i bö lü mü nden mezun olanlar ile bu oğretim yılında adı ğeçen bolüme kayıtlı olup daha şonra mezun olanlar “Teknoloji ve Taşarım” alanına başvuru yapabilecektir.

4.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 şayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojişi Mü hendisliğ inden Mart 2014 tarihinden o nce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı ğeç en bo lümde kayıtlı olup daha şonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 şayılı kararında Denizcilik/Gemi Makineleri alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı ğec en bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.10. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünün adının Gelenekşel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 şayılı yazışı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 şayılı yazışı doğrultuşunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Gelenekşel Türk Sanatları ğibi kabul edilecektir.

5. Pedagojik Formasyon

5.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yükşek lişanş diplomaşı ya da belğeşi,

5.2. En az 21 kredilik Pedağojik Formaşyon Sertifikaşı (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve ü stü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

5.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikaşı (33 kredilik),

5.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikaşı,

5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yükşekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedağojik Formaşyon Belğeşi,

olmak üzere, adayların bu belğelerden herhanği birine şahip olmaları ğerekmektedir.

5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedağojik formaşyon eğ itimi, diğ er alanlar icin de geçerli şayılacaktır.

5.7. Kuzey Kıbrış Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniverşitelerden alınan pedağojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrış Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında acılan pedağojik formaşyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belğeşi iştenmeyecektir.

5.8. Öğ retmenlik başvurularının şon ğü nü itibarıyla pedağojik formaşyon eğ itimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına iliş kin ilgili üniverşiteden alacakları belğe ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belğenin tarih ve şayışını ğirecektir.

6. Onay İşlemleri

6.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe millî eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonu oluşturulabilecektir.

6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

6.3. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.4. Elektronik Basvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile “iiniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme izlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giris ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

6.6. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.6. Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.

6.7. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.8. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

6.9. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.10. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.11. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

6.12. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Ç izelge ile bu Ç izelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakultelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

7. Sözlü Sınav

7.1. Sözlesmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek özere yaptıkları basvuruları onaylananlar, yerlestirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözlesmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav kömisyönunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir könuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletisim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelinmelere acıklığı; töpluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değ erlendirilecektir.

7.4. Sözlü sınav kömisyönunun sekretarya izlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli' eğitim mü dürlüklerince yürütülecektir.

7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sönuc Ekranı”na islenecek; sözlü sınav sönucunda 60 ve üzerinde puan alanlar basarılı sayılarak sözles meli öğretmenliğ e atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden düyürülacaktır.

8. İtiraz

8.1. Sözlü sınav sönuclarına, sınav merkezi ölan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava ğirdiği sözlü sınav kömisyönuna itiraz edilebilecektir.

8.2. İtirazlar, sözlü sınav kömisyönu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

9. Tercihler

9.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

9.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumlan arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

9.3. Tercihler herhangi bir il veya ilc e millı eğ itim mü dü rlüğüne önaylatılacaktır.

9.4. Adaylar il veya ilc e millı eğitim mü dürlüğünce başvuruları önaylanmadıkc a tercih değisikliği yapabilecektir.

9.5. Adaylar tercih dısı sec enek olarak;

9.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyörum.”

9.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyörum.”

seçeneklerinden birini mutlaka isaretleyecektir.

9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seceneğini is aretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan bos kalan eğitim kurumlarına bilğisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

9.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı ğereğince, bilicim teknölöjileri alanına atanmak üzere basvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilisim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik örtaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

10. Atamalar

10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, öncelikle Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illeri olmak üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

10.2. Adayların puanlarının eşitliği halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

10.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, sözleşmeli olarak dört yıl, kadrolu olarak da iki yıl olmak üzere altı yıl süreyle başka bir yere atanmayacaktır.

11. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Baslama

11.1. Bilgisayar ortamında gerç eklettirilen atama sonulları, Bakanlığın

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

11.2. Atama kararnameleri, il millî egitim mudürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların bas vuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

11.3. Sözleşmeli ögretmen olarak ataması yapılanlardan göreve bas lama islemi esnasında as agıdaki belgeler istenecektir:

11.3.1. Bu duyuruda basvuru esnasında istenecegi belirtilen belgeler,

11.3.2. Son altı ay idinde c ekilmis vesikalık fotograf (6 adet),

11.3.3. Mal bildirimi (il milli' egitim mü dürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4. Elektronik Basvuru Formunun onaylı örnegi,

11.3.5. Basvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmı yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

11.3.6. Saglık durumu yönünden ogretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadıgına dair tam tesekküllü bir hastaneden alınacak saglık kurulu raporu.

11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millı egitim müdürlüklerine başvurarak göreve baslama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözlesme yapılarak göreve bağlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar gö reve başlatılmayacaktır.

11.5. Tebligatı beklemeksizin göreve banlamak isteyen ögretmen adayları, atandıkları il millı egitim mü dürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve bas layabilecektir.

11.6. Elektronik Basvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millı müdürlüklerince degerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve bağlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düzülenler ise degerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Mü düdügü Ögretmen Atama Daire Baskanlıgına bildirilecektir.

11.7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Mü dürlügü Ögretmen Atama Daire Baskanlıgına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıgın verecegi karar dogrultusunda islem yapılacaktır.

11.8. Başvurusunda saglık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadıgını beyan etmekle birlikte, göreve baslama esnasında saglık durumunun ogretmenlik görevini yapmasına engel olusturacagı hususunda tereddüt olus an aday gö reve baslatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında ogretmenlik yapabilecegine ilişkin tam tes ekküllü bir hastaneden alacagı saglık kurulu raporu istenecektir.

11.9. Atamaları kendilerine teblig edilenler, teblig tarihini izleyen 15 gün idinde göreve başlayacaktır.

12. Gö reve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İslemler

12.1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve baş layamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı astıgı takdirde bü kimilerin atamaları iptal edilecektir.

12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözlesmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere basvürüda bülünamayacaktır.

12.3. Atama sartlarının tasımadıklarının anlasılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve baslamayanların yerine sözlü sınav sonüçlarının kesinlestigi tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan ü stünlügüne göre atama yapılabilecektir.

13. Atama Süreci Sözlesmeli ögretmenlige atama süreci Ek 4 takvime üygün olarak gerçekleştirilecektir.

Üstyazı için Tıklayınız

Duyuru için Tıklayınız

Ek-1 Kontenjan listesi için Tıklayınız

Ek-2 Sözlü sınav merkezleri için Tıklayınız

Ek-3 Sözlü sınav değerlendirme formu için Tıklayınız

Ek-4 Takvim için Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar