Memuriyet öncesi askerlik emsal süresinin tespitinde nasıl dikkate alınır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memuriyetten önce yapılan askerliğin emsal hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Danıştay, memuriyete girmeden önce askerliğini yapanların intibakında askerlik hizmet süresinin, emsali hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.

Söz konusu olayda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken 15.08.2005 tarihinde emekliye ayrılan davacının emsali hizmet süresi memuriyete girmeden önce yaptığı askerlik süresinin dikkate alınmayarak yalnızca üst öğrenim intibakının yapılarak hesaplanmıştır. Bunun üzerine davacı, emsali hizmet süresi hesabının yanlış yapıldığı iddiasıyla emekli intibakının 3.derecenin 2. kademesi olması gerekirken 4. derecenin 3. kademesi olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Dava ile ilgili son sözü söyleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12/d maddesinde, muvazzaf askerlikte geçen sürelerin, memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin yeniden yapılan intibakında değerlendirileceği yolunda açık bir düzenleme yer almasa da; aynı Kanunun 84. maddesinde muvazzaf askerlikte geçen sürenin derece ve kademe yükselmesinde değerlendirileceğinin düzenlendiği ve bu kapsamda üst öğrenim nedeniyle yapılan intibaklarda muvazzaf askerlikte geçirilen sürenin de dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI
T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2014/3605
Karar No : 2017/564

Temyiz Eden (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalılar) :

İstemin Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 22/05/2014 günlü, E:2014/670, K:2014/769 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :
Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken 15/08/2005 tarihinde emekliye ayrılan davacı tarafından, emekli intibakının 3.derecenin 2. kademesi olması gerekirken 4. derecenin 3. kademesi olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24/12/2008 günlü, E:2008/666; K:2008/2310 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. Maddesinin A/12-d bendi uyarınca davacının intibakının emsalini aşamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Onbirinci Dairesinin 14/05/2013 günlü, E:2009/4723, K:2013/4896 sayılı kararıyla davacının memuriyete girmeden önce yaptığı askerlik hizmetinin, emsali hizmet süresinde de dikkate alınmak suretiyle davacının gelebileceği derece ve kademe hesaplanmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden, bu husus göz önüne alınmadan yapılan hatalı emsal uygulaması sonucuna göre davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesince bozma kararına uyulmayarak ilk kararında ısrar edilmiştir.

Davacı, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 22/05/2014 günlü, E:2014/670, K:2014/769 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı (A) işaretli fıkrasının (12/d) bendinde, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine, memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı, her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle, bulunacak derece ve kademeye yükseltilecekleri; 84. maddesinde de, muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet Memurluğuna atananların adaylık esaslarına tabi olacakları ve muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmelerinde de değerlendirileceği kurala bağlanmıştır.

Davacının 03/03/1978-02/11/1979 tarihleri arasında askerlik görevini yaptığı, 22/09/1980 tarihinde ortaokulu bitirdikten sonra, 30/11/1981 tarihinde ortaokul mezunu olarak 14. derecenin 2. kademesinden memuruyete girdiği, 16/09/1993 tarihinde liseden mezun olduğu, 20/09/1993 tarihinde üst öğrenim intibakının yapılarak 7. derecenin 1. kademesine getirildiği, 15/08/2005 tarihinde isteği ile emekliye sevk edildiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün emekliye sevk işleminde 3. derecenin 2. kademesinde göründüğü, fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 4. derece 3. kademe intibakı esas alınarak emekli aylığı bağlandığı; davacının emekli intibakının 3. derecenin 2. kademesi olarak düzeltilmesi istemesiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık, 657 sayılı Yasa'nın 36. maddesinin A/12-d bendi uyarınca yapılan emsal uygulamasında, memuriyete girmeden önce askerliğini yapanların intibakında askerlik hizmet süresinin, emsali hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağından doğmaktadır.

Anılan Kanunun 36/A-12/d maddesinde, muvazzaf askerlikte geçen sürelerin memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin yeniden yapılan intibakında değerlendirileceği yolunda açık bir düzenleme bulunmadığı görülmekte ise de; aynı Kanunun 84. maddesinde muvazzaf askerlikte geçen sürenin derece ve kademe yükselmesinde değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu durumda, davacının emsalinin, muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atanarak askerlik süresi, kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilmiş kişi kabul edilmek suretiyle, üst öğrenim nedeniyle yapılan intibaklarda muvazzaf askerlikte geçirilen sürenin de dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 22/05/2014 günlü, E:2014/670, K:2014/769 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan idare mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar